Dịch Vụ Kế Toán ,Báo Cáo Thuế

Dịch vụ
Kế toán thuế

Trang chủ

Kế toán thuế

LẬP KẾ HOẠCH, THEO DÕI, CẬP NHẬT THÔNG HÓA ĐƠN, BÁO CÁO

Làm việc với cơ quan thuê khi có vấn đề phát sinhLập kế hoạch thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiêp, nộp ngân sách.Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh. Theo dõi báo cáo tình hình ngân sách của công ty. Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán. Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn. Cập nhật kịp thời các thông tin về luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của luật thuế có liên quan đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện

KIỂM TRA VÀ LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế. Kiểm tra hóa đơn đầu vào. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế. Hằng tháng, quý năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất. Lập báo cáo thuế hàng kỳ và nộp thuế cho công ty. Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT

Bảng kê khai

KÊ KHAI THEO THÁNG

Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để theo dõi và hạch toán

Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và nộp thuế cho công ty.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra từng cơ sở

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ

Kiểm tra hóa đơn đầu vào

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế

KÊ KHAI THEO QUÝ

Làm báo cáo thuế theo quý

Lập tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (nếu có)

Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo quý

Lập bảng kê Báo cáo tình hình hình sử dụng Hóa đơn theo quý

Lập tờ khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

KÊ KHAI THEO năm

Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân

Lập báo cáo tài chính bao gồm:Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính, Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản.

Bảng giá dịch vụ

Tuỳ vào nhu cầu của Bạn, Chúng tôi đem đến một dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý nhất. 96,8% khách hàng theo khảo sát đánh giá mức giá dịch vụ của chúng tôi là hợp lý và tương xứng với chất lượng cung cấp.

Gói khởi nghiệp

( Gói cơ bản )
499.999 VNĐ
 • Tư vấn thuế cơ bản
 • Báo cáo thuế VAT hàng /Quý
 • Quản lý sổ sách

01->05 hóa đơn

500.000 VNĐ

06->20 hóa đơn

1.000.000 VNĐ

21->50 hóa đơn

2.000.000 VNĐ

51->100 hóa đơn

3.000.000 VNĐ

150->200 hóa đơn

4.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

500.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người

Gói chuyên nghiệp

( Kế toán trọn gói )
1.999.999
VNĐ
 • Tư vấn thuế cơ bản(Chat/Call)
 • Báo cáo thuế VAT hàng /Quý
 • Quản lý sổ sách
 • 01 ->20 hoá đơn (Miễn phí)
 • Tư vấn các vấn đề BHXH, Thai sản, đau ốm (miễn phí 3 người/năm)

21->50 hóa đơn

1.000.000 VNĐ

51->100 hóa đơn

2.000.000 VNĐ

150->200 hóa đơn

3.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

300.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người

Gói đặc biệt

( Gói combo )
4.999.999
VNĐ
 • Tư vấn thuế cơ bản(Chat/Call)
 • Báo cáo thuế VAT hàng /Quý
 • Quản lý sổ sách
 • 01 -> 100 hoá đơn (Miễn phí/tháng)
 • Tính lương, thuế TNCN/người (Miễn phí 10 người)
 • Tư vấn các vấn đề BHXH, Thai sản, đau ốm (miễn phí 5 người/năm)
Popular

150->200 hóa đơn

1.000.000 VNĐ

Tính lương, thuế TNCN/người

300.000 VNĐ

Tư vấn các vấn đề BHXH, Thai sản, đau ốm

600.000 VNĐ

Soạn & lập HĐLĐ

300.000 VNĐ

Quyết toán PIT

 

Uỷ quyền công ty quyết toán

700.000 VNĐ/người

Cá nhân tự quyết toán

500.000 VNĐ/người