Dịch vụ công ty nước ngoài

Điều chỉnh mục giới thiệu: Về cơ bản, làm kế toán cho loại hình doanh nghiệp nào cũng như nhau cả. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi phải có thêm các công việc như báo cáo đầu tư (DPI), báo cáo kiểm toán độc lập,…

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÔNG TY VIỆT NAM CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
1. Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp
2. Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp
3. Lập báo cáo thuế, nộp thuế (VAT, CIT, PIT) hàng quý, năm.
4. Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
5. Lập BCTC cuối năm.
6. Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
7. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
8. Hỗ trợ kiểm toán.
9. Báo cáo DPI.
10. Đăng kí kế toán trưởng.
CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN VIỆT NAM
VÀ NƯỚC NGOÀI
NGOÀI RA DỊCH VỤ NƯỚC
NGOÀI CẦN THÊM
1. Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp 1. Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp
2. Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp 2. Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp
3. Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT). 3. Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
5. Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ. 5. Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
6. Lập BCTC cuối năm. 6. Lập BCTC cuối năm.
7. Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm. 7. Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
8. Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh. 8. Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.
9. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế. 9. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
10. Báo cáo DPI
11. Đăng ký kế toán trưởng
12. Hỗ trợ kiểm toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI (THÁNG)
Số lượng hợp đồng đầu vào, đầu ra Giá (VNĐ)
Nhận chứng từ hóa đơn từ doanh nghiệp.
Ghi sổ bút toán, lập sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.
Lập báo cáo thuế hàng quý (VAT, CIT, PIT).
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trao đổi và tư vấn số liệu hàng kỳ.
Lập BCTC cuối năm.
Lập quyết toán thuế doanh nghiệp cuối năm.
Thông báo khách hàng số thuế phải nộp khi phát sinh.
Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế.
Không phát sinh/ no incurred
Miễn phí 1-5 Hóa đơn
Báo cáo DPI/tháng
Đăng ký Kế Toán Trưởng
Tư vấn
Hỗ trơ kiếm toán
3.500.000 VNĐ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI (THÁNG)
Số lượng hoá đơn đầu vào, đầu ra Giá (VNĐ)
Không phát sinh/ no incurred
Miễn phí 1-5 Hóa đơn
3.500.000 VNĐ
Phát sinh thêm theo số lượng hóa đơn
06->20 hóa đơn 500.000 VNĐ
21->50 hóa đơn 1.000.000 VNĐ
51->100 hóa đơn 1.500.000 VNĐ
150->200 hóa đơn 2.000.000 VNĐ
BẢNG GIÁ HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
( Dành cho cá nhân Việt Nam )
Nội dung công việc Giá (VNĐ)
Hỗ trợ xác nhận thu nhập cho cá nhân tự đi quyết toán 500.000 VNĐ
Nhận bảng lương, tính toán
Làm báo cáo quyết toán PIT
700.000 VNĐ
Doanh nghiệp không cần hỗ trợ quyết toán (tự tính toán, làm báo cáo quyết toán)
Hỗ trợ cách làm, kết quả
Miễn phí

*Giá chưa bao gồm VAT

BẢNG GIÁ HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
( Dành cho cá nhân Nước Ngoài )
Nội dung công việc Giá (VNĐ)
Hỗ trợ xác nhận thu nhập cho cá nhân tự đi quyết toán
Nhận bảng lương, tính toán
Làm báo cáo quyết toán PIT
7.000.000 VNĐ

*Giá chưa bao gồm VAT